• Celinda Garsia posted an update 3 years, 3 months ago

    Theo Tổng cục du lịch 2016 (learn here) lịch, trong 10 tháng đầu năm khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn tám triệu lượt, tăng hơn.